Circular NO.42: Samasta Loka Sukhinobhavantu parayana